یکی از ارزشمند ترین سرمایه های مجموعه شرکت های آک ، مشتریان و خریداران محصولات  تحت ضمانت آک می باشد .بدیهی است شرکت در نظر سنجی کمک شایانی به پیشرفت و بهبود عملکرد آک می باشد .

پیشاپیش از شرکت شما در این نظر سنجی سپاسگزاریم 

پر کردن مشخصات برای شرکت در نظر سنجی الزامی نیست

برای پیگیری و بررسی های دقیق تر نظر سنجی کاربران محترم ، پیشنهاد می گردد مشخصات خود را به درستی وارد کنید .

نام(Required)
1- کیفیت خدمات ارائه شده
2- نحوه پذیرش
3- نحوه اصلاح و پذیرش موارد
4- مدت زمان انجام خدمات
5- کیفیت اطلاعات فنی در راستای خدمات ارائه شده
6- میزان رضایت کلی از خدمات در یافتی